آگهی مزایده نوبت اول

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهر تیران نسبت به اجاره محل استقرار کانکس های اغذیه فروشی واقع در پارک آزادگان، پارک شهروند و جنب بیمارستان بهنیا از طریق مزایده عمومی با شرایط مندرج در آگهی اقدام نمایند.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری تیران مراجعه نمایند لازم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تیران پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ میباشد.


تعداد بازديد کنندگان:237