آدرس پستی :

استان اصفهان - شهر تیران - بلوار امام خمینی - مجتمع اداری - کد پستی: 8531755194

تلفن تماس :

03142224888  -  03142227055   - 03142222055  -  03142222054

فکس :

03142225041  

سامانه پیامک

30001300003131

آدرس ایمیل :

info@tiran-sh.ir

ارتباط مستقیم با شهردار از طریق ایمیل :

shahrdar@tiran-sh.ir

ارتباط مستقیم با شورای اسلامی شهر از طریق ایمیل :

shora@tiran-sh.ir